Лlыпцlэкъо Ларис

Филолог, журналист, шIэныгъэ диссертант, адыгабзэмкIэ лэжьакIу, усакIо, зэдзэкIакIо, егъэджакIо. Адыгэ Хэкум сыкъыщыхъугъ. Адыгабзэм зыгу фэузхэрэм, инеущ зыгъэгумэкIхэрэм сащыщ.

НыдэлъфыбзэмкIэ дунаим текIу!

Сыбзэ сIапызмэ сыда къэхъущтыр?
Бзыум ытамэ гомытмэ быбыщта?
Огум тыгъэпсыр изэу щытыщта?
Псэр зыхэмылъыжь цIыфэу сыхъущтба!

Сыбзэ сIапызмэ тыдэ ар хъущта?
Ошъогум бзэмыIоу сыдэу стIупщыщта?
Лъагэу зиIатэу, фэIатхэнэп ышъхьэ
Ом къызефэхкIэ зэбгырыутыщтба!

Сыбзэ сIапызмэ тыдэ хъужьыщта?
Скъош, сыоупчIы, уадэжь къэсыщта?
Сянэ бзэр лъапIэу зэкIэм анахьэу
СIупэ Iуилъхьагъ, сфэукIочIыщта?

Штэ, къысIапых! Бзэр тэгъэхъужь!
ОсэIо, адыг, мыр хабзэм акIыIу.
Псэр Адыгабзэм егъэгъотыжь!
НыдэлъфыбзэкIэ дунаим текIу!

(зытхыгъэр Л1ыпц1экъо Ларис)

Онлайн курс “Ныдэлъфыбзэ”

ЛъэгапIэхэу “Адыгэ тхыпкъылъэ” А1, А2, В1, В2