Тхыпкъэу А а. Едэlун. Тхын (Letter А а. Listen. Write)

Сыдэущтэу тхыпкъэр птхыщта (How to write the letter):

 

Видео десэм еплъ (Watch the video lesson):

адыг – Circassian

маlо – crows

ежьашъу – grey

кlуачlэ – strong

 

Сэ сыадыг! – I am Circassian! 

Атакъэр маIо – The rooster crows. 

Ачъэр ежьашъу – The goat is grey.

Аслъаныр кIуачIэ – The lion is strong. 

* “Адыгэ тхыпкъылъэ” зыфиlорэ lахьэу онлайн курсэу “Ныдэлъфыбзэ” зыцlэм (зэхэзыгъэуцуагъэр Лlыпцlэкъо Ларис) хэтым игъэпсынкlэ мы тхылъыр гъэфедагъэ: Тамбый Джантыгъ, Апыщ Фатимэт, Шъоджэ Зариет. “Тхыбзэ”. Апэрэ класс. Апэрэ тхылъ. Мыекъуапэ, 2013