“Хъурцэ-адыгэ-апхъаз этимологие гущыIалъ”

“Хъурцэ-адыгэ-апхъаз этимологие гущы1алъ” зыфи1орэу хъурцэ бзэш1эныгъэлэжьэу проф. Чухуа Мераб ытхыгъэм илъэтегъэуцо хъытыумк1э мэзаим и 16-м 2022 илъэсым рек1ок1ыгъ. Тхылъыр урысыбзэк1э къыдэк1ыгъ.

Ыпэк1э инджылыбзэк1э ык1и хъурцыбзэк1э къыдэк1ыгъагъэуи щыт. Зэ1ук1эр ехьыл1эгъагъ Тбылыс дэт Адыгэ Культурэм и Гупчэ илъэсипш1 зэрэхъурэм. Хъытыу зэ1ук1эм ш1эныгъэлэжь ц1эры1охэр, хьак1э лъап1эхэр, ныбджэгъухэр, 1офш1эгъухэр нэбгырэ 60-м ехъоу хэлэжьагъэх.

“Хъурцэ-адыгэ-апхъаз этимологие гущы1алъ” (Чухуа Мераб)

Ахэр Хъурцэм, Адыгеим, Къэбэртаим, Пшызэ шъолъырым, Дагъыстан, Щэщэным, Ингушетым, Швецием, Израил, Иорданым къик1ыхэу ш1эныгъэпсымк1э зэ1ук1эм къыхэхьагъэх. 1эш1агъэр зы1а къыч1эк1ыгъэ проф. Чухуа Мераб зэк1э фэгуш1уагъэх. Тхылъым иредактор ш1эныгъэлэжьхэр гущы1алъэм изэхэтык1э, ащ дэтхэм, джырэ уахътэмк1э мэхьанэу и1эм къытегущы1агъэх.

“Хъурцэ-адыгэ-апхъаз этимологие гущы1алъ” (Чухуа Мераб), ЧКЦ

Бзэш1эныгъэлэжьым этимологиемк1э игущы1алъэ нэк1убгъо 1030 мэхъу, тхыгъэ 1700 фэдиз дэхьагъ. Ахэр фэгъэхьыгъэх хъурцыбзэ, колхыбзэ (мегрел-лаз), сваныбзэ, апхъазыбзэ, абазиныбзэ, убыхыбзэ, адыгабзэ зыфэп1ощтхэм ахэт гущы1эхэм. Мыщ ибер-кавказыбзэхэм язэпэблэгъэныгъэ къыч1эзгъэщырэ зэгъэпшэн ш1ык1эр щыгъэфедагъ. Ащ дак1оу, дагъыстаныбзэхэм, нахыбзэхэм, баскыбзэм, хьатыбзэм, шумерыбзэм ык1и нэмык1 бзэ пчъагъэхэм ащыщ гущы1эхэри 1офш1эгъэшхом щыгъэфедагъэх.

Зытехыгъэр: http://circassiancenter.org/permalink/138301.html

Похожие записи

Добавить комментарий