Онлайн курс “Ныдэлъфыбзэ”

Тилъэпкъэгъу лъапIэхэр! Ини, цIыкIуи, сабыи, нахьыжъи, адыгабзэ зышIи-зымышIи, зэзгъашIэхэрэми, зишIэныгъэ хэзгъахъо зышIоигъохэ пстэуми шъукъетэгъэблагъэ тиадыгэбзэ онлайн курхэм. Курсхэм адыгэбзэм идиалектитIури щыжъуджышъущт икъыкIэдзапIэм щегъэжьагъэу ыкIэм нэс А1, А2, B1, B2 лъэгапIэхэр къыхиубытэхэу. КIахэ диалектымкIэ езгъаджэрэр адыгэбзэм и филолог диссертантэу ЛIыпцIэкъо Ларис. Къэбэртае диалектымкIэ езгъаджэрэр Др. Нэзэр Хьэмид. КIахэ диалектым фаехэр мы почтэм шъукъатх: nidelfibze@gmail.com Къэбэртэе диалектым фаехэм мы почтэм шъукъатх: adigebzedoce@gmail.com Курсхэм зыхэзытхэхэрэм яанкетэхэм джэуапэу арытыщтхэм ялъытыгъэу десэ программэхэр, купхэр зэхэгъэуцуагъэ мэхъух. Телъытагъэу десэхэр тхьамафэ къэс мэфитIу-мэфищ къафыхэхыгъ, егъэджэныр зы сыхьатым къыкIоцI рекIокIы. Егъэджэным пкIэ хэлъ.

курсым инэшанэхэр
 • бзэм изэгъэшIэн икъежьапIэм къыщегъэжьэн
 • десэхэр макъэ, сурэт ыкIи видео-техыгъэхэмкIэ гъэпсыгъэх
 • ныбжьым емылъытыгъэу десэхэм яджын Iэрыфэгъу цIыкIухэми иныхэми апае
 • ежь-ежьырэу еджакIом зиуплъэкIужьышъунэу гъэцэкIэнхэр кIыгъух
 • узыщыфэе уахътэм десэм ухэхьанышъ ущеджэн плъэкIыщт
 • телефонхэм ыкIи планшетхэм десэхэр гупсэфэу къащызэIокIых
 • курсыр къэзыухыгъэхэм “ушэтын тхылъ” агъоты

Сыд десэхэм къащыпшIэщтыр

 • Адыгабзэ зыIулъхэм къаIорэм игурыIон
 • АдыгабзэкIэ цIыфым къешIэкIыгъэ дунаир зыфэдэм икъэIотэн
 • Ныдэлъфыбзэр зыIулъхэм адыгабзэкIэ анахь шъхьаIэхэмкIэ адэгущыIэшъун
 • Адыгэ литературэм еджэшъун
 • АдыгабзэкIэ заджэрэм къикIырэр къэIотэжьын
 • Гъэзетхэм, тв къэтынхэм къа1орэм игурыIон

Курсым ипшъэрылъ шъхьаIыр – адыгабзэр зэзгъашIэ зышIоигъом зэкIэм ащкIэ амал яIэныр ары. ЦIыфхэу еджэщтхэр дунаим исыд фэдэрэ чIыпIэ щыщхэу орэхъу фаеми, зэкIэми хъытыумкIэ абзэ аджышъущт. Мы Iофыр шIоу гъэцэкIагъэ хъуным пае тегъэпсыхьагъэу, зэхэугуфыкIыгъэу, гъэсэныгъэ хэлъэу Iэмэ-псымэхэр курсым игъэпсынкIэ щыгъэфедагъэх. Зыбзэ зэзгъашIэ зышIоигъохэм зэкIэм ежь-ежьырэу адыгабзэмкIэ шIэныгъэ зэрагъэгъотышъуныр хьисап шъхьаI.

Курсэу “Ныдэлъфыбзэ” зыфиIорэм икIэщакIор филологэу ЛIыпцIэкъо Ларис. Ащ иIэпыIэгъу лъэкIэу иIэмкIэ жъугъотын шъулъэкIыщт егъэджэн щытыкIэм теуфагъэу. УпчIэхэмкIэ ыкIи шIоигъоныгъэхэмкIэ шъукъатх: nidelfibze.com

ПкIэ зыхэмылъ курсхэри сайтым щылэжьэнхэу къыдхэлъытагъ. Ащ фэшъхьафэу, уасэ зиIэ курс пэпчъи зэIухыгъэ десэ заулэхэр хэтых, еджэнэу зышIоигъо цIыфыр курсым итым ащыщхэм нэIуасэ афэхъуным фэшI.

Сайтым къихьэрэ къэтынхэмкIэ бзэм илъэгап1э нахь зегъэушъомбгъуным пае шъуиеплъыкIэхэр къешъуIолIэн шъулъэкIыщтых. Къыдэтлъытэным тыфегугъыщт. Курсхэм атеуфагъэу шъуихэплъэныгъэхэр, шъуигугъэ-гупшысэхэр къэшъуIошъущтых. Тызэгъусэу адыгабзэм тыпыжъугъэлъ!

къатхырэр

Сыда цlыфмэ аlорэр

Онлайн курсым хэлажьэхэрэм яеплъыкIэхэр

Мыщ дакlоу джыри къызlакlагъахьэ

Адыгабзэр икъу фэдизэу зэзгъашIэ зышIоигъохэм джыри мыщ фэдэ тхылъхэр зэрагъэгъоты

Ежь-ежьырэу зэгъэшiэн тхылъ “Адыгабзэр зэбгъэшiэщтмэ”

Лъэгап1эхэу А1/А2

(мэхьазыры)

Ежь-ежьырэу зэгъэшiэн тхылъ “Адыгабзэр зэбгъэшiэщтмэ”

Лъэгап1эхэу B1/B2

(мэхьазыры)

Бзэр лъэпкъым ыпс!

Уиныдэлъфыбзэ пIулъыныр, дахэу, гъэкIэрэкIагъэу зепхьаныр, бгъэбзэрабзэу, зи хэмызэу, пIагу илъэу бгъэлъэпIэныр анахь насыпыгъомэ ащыщ. Тызэгъусэу адыгабзэр зэтэжъугъэгъашI! Тызэгъусэу лъэпкъым ыпсэ тэжъугъэухъумэ!

зэратекIырэр

Адыгабзэм сыфай

Сыбзэ сшIэ зэпытыным сыфай. Сидунай синыдэлъфыбзэ къешIэкIыгъ, дышъэидэу сищыIэныгъэ хэшIыхьагъэу рекIокIы. СынасыпышIу! Пчэдыжьым сыкъэущмэ тыгъэ нэбзый фабэу сыбзэ къыспэгъокIы. Мафэм тыдэ симыхьыгъэми ренэу сыбзэ къызгот синыбджэгъу анахь цыхьэшIэу. Пчыхьам пIэшъхьагъым дэжь сянэ икъушъэ орэд мэкъамэу Iа къысщифэзэ сегъэгъолъыжьы. Нэф джыри сыкъикIынымкIэ къысэушъыи. Ори уинеущ ошIоу, адыгэ лъэпкъым икъэкIощтымкIэ нэфлъэшIу дахэ укъикI, си Адыгабз!